search
Contact Center
02-029-9999

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ออลล์ อินสไปร์ฯ ร่วมกับ ธนาคาร ยูโอบี (UOB) ส่งต่อความสุขแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบคอนโดมิเนียม ภายใต้แบรนด์ ดิ เอ็กเซล ไรส์ และอิมเพรสชั่น ร่วมกับ ธนาคาร ยูโอบี จัดกิจกรรม CSR ตอบแทนสังคมเพื่อส่งต่อและแบ่งปันความสุขให้แก่ นักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งหาเมฆ ซึ่งเป็น โรงเรียนสอนคนหูหนวกแห่งที่ 2 ของประเทศไทย ในสังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพิเศษขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน รวมถึงบุคคลออทิสติก และบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา อีกทั้งยังมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านงานอาชีพ เพื่อให้เยาวชนสามารถประกอบอาชีพและดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

โดยมีกิจกรรมเวิร์คช็อปงานฝีมืออาชีพ ได้แก่ การเพ้นท์ถุงผ้าดิบ พวงมาลัย เกลือดูดกลิ่น และลูกประคบ โดยมีนักเรียนและอาจารย์สาธิตการทำผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ยังมีการมอบเงินสนับสนุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์จำเป็นอื่นๆ รวมถึงการเลี้ยงอาหารกลางวัน ไอศกรีม และของว่างให้กับเด็กนักเรียน

27/05/2561